درباره ما

حومه غربی رفسنجان محلی برای دیده شدن و ابراز وجود روستاهای حاشیه شهر رفسنجان است. معتقدیم آنچنان که باید، نام روستاهای حاشیه شهر بویژه بخش غربی رفسنجان در رسانه های شهر دیده نمی شود. لذا بر آن شدیم پایگاه خبری حومه غربی را راه اندازی کنیم تا صدای مردم حاشیه غربی و شاید حاشیه شهرمان باشیم.

امیدواریم شما نیز ما را حمایت کرده و از همراهی تان ما را بی نصیب نگذارید.